Të dëmtuarit nga tragjedia nuk duan mëshirë, por drejtësi!

Nga Denisa Daka

Ne procesin penal qe do te nise kundra te gjithe atyre qe prezumohen fajtore apo shkaktare te kesaj tragjedie unikale, sejcili nga te demtuarit i cili provon se ka pesuar dem nga vepra penale, mund e duhet te ngreje doemos padi civile kunder te pandehurve, (ngrihet ne fillim te procesit ne çdo rast), per te kerkuar kthimin e pasurise dhe shperblimin e demit pasuror ne masen perkatese.
E pasi te caktohet fajesia per te pandehurit ne procesin penal, te demtuarve u lind e drejta te kerkojne para gjykates civile paskesaj, shperblimin e demit jopasuror, (demin e shkaktuar nga stresi, ankthi, demi psikologjik, fizik etj).
Duhet gjetur menyra per t’i sqaruar e suportuar me çdo kusht te demtuarit nga kjo tragjesi, dhe per kete qellim.