1492 – “Pentateuku” (libri i shenjtë hebraik) shtypet për herë të parë

1492 – “Pentateuku” (libri i shenjtë hebraik) shtypet për herë të parë. Pentateuku, i njohur edhe si Pesë Librat e Moisiut,- pjesa e parë e Biblës hebraike – Zanafilla, Eksodi, Levitiku, Numrat, dhe Ligji i Përtërirë. Në judaizëm, ky libër është quajtur “Torah”, pjesa e parë e Biblës së plotë hebraike “Tanah”, ndërsa për të krishterët, është pjesa e parë e Dhjatës së Vjetër.